menu-to-close
Elite Learning
Quyền từ chối trách nhiệm
Cập nhật mới nhất: 06/01/2020
A.
EliteLearning không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tất cả về nội dung đăng tải của Khách hàng lên trên nền tảng công nghệ EliteLearning.
B.
Khách hàng đảm bảo về quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung đăng tải trên nền tảng công nghệ EliteLearning. Trường hợp Khách hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Bên thứ ba, Khách hàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm với Bên thứ ba. EliteLearning không phải chịu trách nhiệm liên quan đến hành vi vi phạm của Khách hàng.
C.
Miễn mọi trách nhiệm đối với EliteLearning trong trường hợp “Bất khả kháng”, ví dụ như thiên tại, địch họa, động đất, ….